Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Gezond door het leven 2015

Het doel van dit programma is een bijdrage leveren aan generaties die gezond opgroeien in een gezonde omgeving en die kunnen omgaan met verleidingen in hun eigen sociale en fysieke omgeving

Hieronder volgt een overzicht van de subsidies die we in 2015 voor dit programma ontvingen. Dit is 48% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving.
Subsidies 2015
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Gezond door het leven
(Bron: Jaarverslag 2015)
Prioriteitenplan Voedingscentrum
3.345.650 
VWS 43%
Voorschoolse voorzieningen 2014-2015 376.713 VWS 5%

Activiteiten 2015

Gezonde Start

magazine-gezond-groeien

In 2015 is onder aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen (4 - 12 jaar) een groot bereik gerealiseerd met een nieuwe versie van het infozien Gezond Groeien, de app GezondGroeien en de webpagina’s Mijn Kind en Ik, gericht op zwangerschap en jonge kinderen. In totaal zijn 64.000 exemplaren van het infozien verspreid, is de app 42.000 keer gedownload en zijn er 2,1 miljoen unieke paginaweergaves geweest van de betreffende webpagina’s.

Ook is het opgebouwde netwerk van zorgverleners die nauw bij de doelgroep betrokken zijn, verder uitgebreid. Zo verspreidt inmiddels 60% van de verloskundige praktijken het infozien en maakt meer dan 80% van de JGZ-instellingen gebruik van onze materialen. Nieuw was de actieve inzet van het opgebouwde netwerk om input te leveren voor voorlichtingsmiddelen, zoals de nieuwe bladen over voorlichting aan Turkse en Marokkaanse ouders over het gewicht van hun kind voor de map Praten over Gewicht.

Bijna 2.000 zorgverleners hebben de geaccrediteerde e-learnings over kunstvoeding en over smaakontwikkeling in onze eigen digitale leeromgeving doorlopen. 

Binnen de kinderopvang is er steeds meer aandacht voor voeding. Voor professionals in de kinderopvang zijn ter inspiratie receptenkaarten voor broodbeleg en traktaties ontwikkeld.

Een belangrijke mijlpaal voor zowel de Landelijke Borstvoedingsraad als het platform Borstvoeding, beiden gefaciliteerd door het Voedingscentrum, betrof de feestelijke bekendmaking op 17 april van de nieuwe cijfers van de Peiling Melkvoeding en de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van borstvoeding, gekoppeld aan de lancering van het herziene Charter voor Borstvoeding en de Nederlandse vertaling van de WHO-Code. Tijdens dit evenement werd het programmabureau van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid een plegde overhandigd van het platform Borstvoeding. 

baby dreumes

Samen met het Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, VeiligheidNL, Kenniscentrum Sport en TNO is door het Voedingscentrum gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de scholing Een Gezonde Start, een online leerprogramma voor pedagogisch medewerkers (in opleiding) en gastouders. De scholing en bijbehorende train-de-trainercursus zoomen in op het ondersteunen en aanleren van een gezonde leefstijl, waaronder gezond eetgedrag, binnen de kinderopvang 0-4 jaar.

Gezond Opgroeien

Als kinderen ouder worden, gaan ze naar school en breidt hun leefomgeving zich uit. Deze omgeving, de school maar ook de buitenschoolse opvang, kan op een positieve manier bijdragen aan gezond gedrag bij kinderen.

receptenkaart

In 2015 is meer dan voorgaande jaren de aandacht gericht op het ondersteunen van ouders bij een gezonde eetopvoeding van hun kinderen. Deze bestond vooral uit het aanbieden van praktisch toepasbare informatie via de website. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat ouders deze informatie erg waarderen: hun kennis is vergroot, zij hebben handvatten gekregen en meer vertrouwen. 

Daarnaast hebben we het onderwijs zelf verder ondersteund met praktijkinformatie hoe gezond eten en drinken een plaats in hun school kan krijgen.

schoolkantineschaal

De Gezonde Schoolkantine

Steeds meer vo- en mbo-scholen zijn bezig met het verbeteren van het aanbod in hun kantine en in automaten. Daarbij biedt het Voedingscentrum hulp aan de kantinebeheerder door persoonlijke ondersteuning van de Schoolkantine Brigade en inspirerende materialen.

De Schoolkantine Brigade heeft afgelopen jaar 500 schoollocaties bezocht. Dat brengt het totaal aantal schoolbezoeken op 1.300 (350 + 450 + 500). Bijna twee derde van de Nederlandse schoollocaties is bekend en voorzien van advies.

Verschillende onderzoeken in het afgelopen jaar lieten bovendien zien dat het werk van de Schoolkantine Brigade gewaardeerd wordt en resultaat heeft. Tachtig procent van de scholen ging aan de slag en eind van het jaar voldeed meer dan een kwart van de scholen aan de richtlijn Gezonde Schoolkantine.

kantinescanDe her-erkenning van het programma door het Centrum Gezond Leven als goed onderbouwd, laat zien dat de doorontwikkeling van het programma eveneens goed is verlopen.

Met de nieuwe Richtlijnen Gezondere Kantines en de Kantinescan als tool voor de implementatie van deze richtlijnen kunnen we nog meer hulp bieden bij het implementeren van een gezonde eetomgeving op scholen.

Gezonde Volwassenen

De voorbereidingen voor de Schijf-van-Vijf-campagne (voorjaar 2016) zijn uitgevoerd. Er is een campagne ontwikkeld voor verschillende platformen (televisiecommercial en online advertising) en er zijn materialen ontwikkeld, zoals een nieuwe folder en nieuwe teksten voor op de website. 

Een gezond productaanbod is gestimuleerd door het leveren van diverse presentaties, onder andere voor categorymanagers van supermarktformule Plus, en het jureren voor het huismerklab van Jumbo.

bachelors-awardElk jaar organiseert het Voedingscentrum een prijsvraag onder toekomstige foodprofessionals: de Bachelor’s Award. De uitdaging voor studenten van foodopleidingen is: bedenk een product dat bijdraagt aan een gezonder en duurzamer eetpatroon. Aan de 11e Bacherlor’s Award hebben 9 food opleidingen deelgenomen met 30 inzendingen.

Verder is in deze programmalijn de basis gelegd van een portiegroottedatabase door een inventarisatie en update van gebruikte maten en gewichten. Samen met het RIVM en de WUR zijn alle portiegrootte data verzameld en de verschillen in kaart gebracht. Voor de Schijf-van-Vijf-aanbevelingen zijn alle eenduidige portiegroottes  overeengekomen, de overige discussiepunten worden in 2016 beoordeeld en vastgesteld.

etiket-lezen

Het lezen van het etiket is op een prikkelende manier onder de aandacht gebracht door de nieuwe etikettest en de website  ‘Laat je niet foppen’. De webpagina’s zijn gepromoot via een online campagne. Vooral via Facebook zijn goede resultaten geboekt. In een PPS met stichting Ik Kies Bewust en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten zijn 120.000 flyers over etiket lezen verspreid via diëtisten in de supermarkt. 

Gezond Oud Worden

2015 stond vooral in het teken van verkennen en begrijpen hoe de doelgroep ouderen te definiëren en te bereiken. Dit aan de hand van kwalitatief onderzoek met behulp van een e-safari. Een van de belangrijke uitkomsten van dit traject is de constatering dat we bij de vijftigplussers moeten beginnen. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat deze doelgroep graag duidelijke informatie wenst van een betrouwbare afzender.

Levensmiddelendatabank

levensmiddelendatabase

Vanaf 2014 wordt gewerkt aan de uitvoering van de Meerjarenvisie Levensmiddelendatabank 2014-2023. In 2015 is een belangrijke stap gemaakt in het verder optimaliseren van de Levensmiddelendatabank. Er is een duidelijke toename van het aantal merkartikelen, omdat de wijze van aanvoer steeds makkelijker wordt voor fabrikanten. Een kwaliteitsslag is gemaakt door het toepassen van automatische controles. Dit alles met een mooie nieuwe moderne uitstraling.

Voedselveiligheid

ziekmakers-zie-je-nietGebruikmakend van de ervaring uit het eerste campagnejaar, heeft de campagne ‘ Ziekmakers zie je niet’ in 2015 een vervolg gekregen. De campagne is wederom positief ontvangen. De theedoek op 60 °C wassen bleek een echte eye opener.

Uit de evaluatieonderzoeken komt naar voren dat de uitingen van de campagne onderscheidend waren en een duidelijke boodschap hadden. De campagne zet consumenten aan thuis meer te doen tegen voedselinfecties. Ook onbewuste blootstelling aan de campagne lijkt effect te hebben. 

Bekijk het jaaroverzicht van  het programma Voedselkwaliteit