Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Gezond door het Leven 2014

Het doel van dit programma is een bijdrage leveren aan generaties die gezond opgroeien in een gezonde omgeving en die kunnen omgaan met hun eigen sociale en fysieke omgeving.
 
Hieronder volgt een overzicht van de subsidies die we in 2014 voor dit programma ontvingen. Dit is 45,5% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving.
Subsidies 2014
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Gezond door het leven
(Bron: Jaarverslag 2014)
Prioriteitenplan Voedingscentrum
2.636.401 
VWS 36%
Intensivering Gezonde Schoolkantine 2013-2014
639.356
VWS
9%
Voorschoolse voorzieningen 2014-2015 57.010
VWS 0,5%

Gezonde Start

Het project Gezonde Start richt zich op de eerste vier levensjaren van een kind. De focus ligt vooral op ouders, omdat zij in deze levensfase het meest bepalend zijn voor het eetgedrag van het kind. In maart 2014 is het eerste infozien GezondGroeien geïntroduceerd dat via verloskundigenpraktijken wordt verspreid.

Eind 2014 waren al zo’n 67.000 exemplaren aangevraagd door 50% van de praktijken. Lezersonderzoek laat zien dat het heel positief wordt ontvangen: het blad nodigt uit om in te kijken en te gaan lezen door de opzet, fraaie en vrolijke vormgeving met korte stukjes tekst en overzichtelijkheid. Het wordt zeer goed leesbaar en zeer begrijpelijk genoemd. Een behoorlijk deel van de lezers geeft aan van plan te zijn het gedrag aan te passen.

De reeds bestaande app GezondGroeien is voorzien van passend beeld bij iedere tip. De app is ruim 42.000 keer gedownload in 2014 en sinds de start bijna 65.000 keer. De app wordt door gebruikers heel positief beoordeeld. Op de website zijn de pagina’s ' Mijn kind en ik' geactualiseerd en verrijkt met testjes, beelden en filmpjes, specifieke recepten en to-do-lijstjes.

Met de OEPS-aanpak hebben we het voedingsbeleid duidelijk op de agenda van de kinderopvang weten te krijgen. Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties is naar aanleiding van de OEPS-mailing hiermee aan de slag gegaan.Voor zorgprofessionals is een digitale leeromgeving ontwikkeld waar zowel de bestaande e-learning over kunstvoeding, als de nieuwe e-learning over smaakontwikkeling en eerste hapjes bij jonge kinderen zijn opgenomen. Voor beide e-learnings is door diverse beroepsverenigingen accreditatie verleend.

Ter ondersteuning van de JGZ-professionals is de bestaande Gewichtsverloopkaart uitgebreid naar de toolkit ' Praten over gewicht’, met vooral meer beeldmateriaal om het gesprek met ouders aan te gaan over gezonde voeding en leefstijl.

Gezond Opgroeien

Als kinderen ouder worden, gaan ze naar school en breidt hun leefomgeving zich uit. Deze omgeving, de school maar ook de buitenschoolse opvang, kan op een positieve manier bijdragen aan gezond gedrag bij kinderen.

Samen met GGD Nederland, de Onderwijsagenda SBGL en de Hartstichting heeft het Voedingscentrum een plan van aanpak opgesteld om het aantal gehonoreerde vignetten Gezonde School te vergroten. Belangrijkste actiepunt van dit plan is het begeleiden van scholen die in de praktijk al heel goed bezig zijn met gezondheid op hun school, maar net dat laatste stapje naar het aanvragen van een vignet niet zetten.

Sinds 2012 staat in belevingsmuseum CORPUS de exhibit ‘Kantine de Dag’. Deze wordt jaarlijks zo’n 110.000 keer bezocht en is ook in 2014 is de populairste attractie aldaar.Daarnaast is de samenwerking Lidl voortgezet. Het Voedingscentrum heeft in de vorm van advies medewerking verleend aan de Gezonde Traktatiebox die door Lidl is ontwikkeld en uitgebracht.

Vanuit een samenwerking met de GGD Amsterdam en de Hartstichting, levert het Voedingscentrum een bijdrage aan de landelijke implementatie van het Interactief theater over opvoeding, voeding en bewegen: Voor je het weet zijn ze groOt. In 2014 is de landelijke werving gestart. Er zijn 24 voorstellingen gegeven, onder andere in de regio Twente, Rotterdam, regio Hart van Brabant en Zwolle.

Gezonde Schoolkantine

In 2014 zijn ruim 450 schoollocaties door de Schoolkantine Brigade bezocht. Deze scholen hebben een uitgebreid rapport met aanbevelingen ontvangen om hun kantine gezonder te maken. Na een half jaar krijgen ze een follow-upgesprek en aanvullende tips. Daarnaast is er een telefonische en digitale vraagbaak voor hen beschikbaar. Dagelijks komen daar zo’n 20 vragen binnen. 

De Schoolkantine Brigade en de ondersteuning die zij biedt, zijn een begrip geworden. Het Voedingscentrum heeft binnen dit programma een adviesfunctie voor het Convenant Gezond Gewicht. Binnen het deelconvenant School valt het Handvest ‘ Gezonder voedingsaanbod op scholen’. Binnen dit Handvest zijn afspraken gemaakt over het gezonder maken van de assortimenten die partijen aan scholen aanbieden.Op de Schoolkantine Sterrendag 2014 werden 80 Schoolkantine Schalen uitgereikt aan scholen die helemaal voldoen aan de Richtlijnen voor gezonde schoolkantines. Dit zijn er vier keer zoveel als in 2013. 

Gezond Productaanbod en Etikettering

Elk jaar organiseert het Voedingscentrum een prijsvraag onder toekomstige foodprofessionals: de Bachelor’s Award. De uitdaging voor studenten van foodopleidingen is: bedenk een product dat bijdraagt aan een gezonder en duurzamer eetpatroon. De Bachelor’s Award heeft het succes van 2013 in hoge deelnemersaantallen weten te behouden. Door een uitgebreide evaluatie is de prijsvraag geoptimaliseerd.

De in 2014 uitverkochte reader Meer dan lekker is geüpdatet en herdrukt, zodat deze ook weer in 2015 ingezet kan worden in het foodonderwijs.

Binnen dit project is er ook aandacht geweest voor het lezen van etiketten. Behalve de nieuwe webpagina’s en de advertorials is het onderwerp via diverse redactionele artikelen en nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht.

Voedselveiligheid

In november 2014 is de campagne Ziekmakers zie je niet over voedselveiligheid van start gegaan. Het hoofddoel van de campagne was om het bewustzijn en handelingsperspectief bij consumenten te vergroten, door latente kennis op te halen. In de campagne is dit vormgegeven door de  groei van bacteriën in beeld  te brengen en te gebruiken voor een ‘making-of video’, online banners, digitale abri en Abri-posters, gekoppeld aan heldere voedselveiligheidstips.


Door de inzet van unieke middelen en de ondersteuning van minister Schippers heeft de campagne een enorme hoeveelheid free publicity weten te genereren. Het totaal bereik van de campagne komt uit op meer dan 63 miljoen contactmomenten. Uit de brede inzet aan communicatiekanalen is af te leiden dat de Nederlandse consument gemiddeld minimaal 3,7 keer iets over de campagne heeft gezien of gehoord. 

Levensmiddelendatabank

In 2014 is een start gemaakt met de uitvoering van de Meerjarenvisie Levensmiddelendatabank 2014-2023. De productgegevens in de LEDA zijn belangrijke input voor de monitor Herformulering en we streven naar een zo compleet mogelijke database van alle producten die te koop zijn. Hiervoor moeten fabrikanten en retailers hun gegevens aanleveren. Door met hen de dialoog aan te gaan is een goede stap gemaakt om het gebruik van gegevens op een transparante manier te laten plaatsvinden. 

Door het realiseren van een technische koppeling van de LEDA met SIM zijn nu ook huismerkartikelen van Jumbo toegevoegd die dagelijks geüpdatet worden. Wij zijn trots om te zien dat door actieve lobby het aantal merkartikelen in 2014 gestegen is met ruim 25% naar meer dan 25.000 merkartikelen.