Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2018 van het Voedingscentrum

Dr. ir. Gerda Feunekes

Dr. ir. Gerda Feunekes

Oud-directeur Voedingscentrum

Het jaar 2018 typeer ik als een sprankelend jaar waarin we veel bereikt hebben. We hebben weer hard gewerkt om individuen te inspireren en te motiveren om gezond, duurzaam en veilig te eten. Daarnaast zetten we ons in om de gezonde, duurzame en veilige keuze vanzelfsprekend en bereikbaar te maken voor iedereen.

Stapsgewijs proberen we, samen met anderen, deze ambitie te realiseren. Zo gingen we in 2018 we de uitdaging aan om mannen te inspireren om meer plantaardig voedsel te eten, met de campagne Er is meer dan vlees. Ook troffen we voorbereidingen voor de campagne van de Eetwissel die begin 2019 van start ging.

In onderstaande video geven we in 6 minuten een mooi overzicht van het jaar. Ik ben trots op mijn collega's bij het Voedingscentrum en op alle wetenschappers, diëtisten, gewichtsconsulenten, JGZ-medewerkers, GGD’ers en vele anderen die ons helpen bij het ontwikkelen en verspreiden van materialen.

Een greep uit 2018

Groot bereik
  • De website van het Voedingscentrum is in 2018 23,7 miljoen keer bezocht.
  •  De hoeveelheid fans op sociale media blijft stijgen.
  • Ruim 68.000 mensen waren eind 2018 lid van de nieuwsbrief, 77.000 van het Menu van de week en bijna 10.000 van de professionals nieuwsbrief. 
  • We hebben 1,1 miljoen gratis materialen (folders) verspreid. 
  • We zijn 9.404 keer genoemd, gevraagd om advies of op een andere manier aangehaald in tijdschriften, kranten, op radio/tv en online media. We zijn 37 keer op landelijke televisie geweest. 
  • De Schoolkantine Brigade heeft 319 schoolbezoeken afgelegd en 472 Schoolkantine Schalen uitgereikt. 
sluiten
Mooie apps

2018 was een mooi jaar voor de apps van het Voedingscentrum. In januari 2018 lanceerden we de ‘Kies Ik Gezond?-app. Daarmee scan, zoek en vergelijk je producten. Je kunt in één oogopslag zien wat een gezondere keuze is. In september kwam daar de optie bij om te letten op vlees, vis of volledig vegetarisch. De app had in 2018 al bijna 210.000 gebruikers en 810.000 bezoeken.

In juni 2018 lanceerden we vervolgens de Receptenapp Slim koken. Deze app biedt naast recepten ook unieke hulpmiddelen om slimmer te koken. Deze app had in 2018 ruim 78.000 gebruikers en zo’n 300.000 bezoeken. 

Ook onze bestaande app  Mijn Eetmeter deed het goed met ruim 450.000 gebruikers en 12.500.000 bezoeken. 

sluiten
Symposium Staat van de Voeding

Het jaar begon met het symposium Staat van de Voeding, waarin we met RIVM en CBS lieten zien hoe we er in Nederland voorstaan op het gebied van voeding en gezondheid. Twee derde van de calorieën die we binnenkrijgen komt van buiten de Schijf van Vijf: er is nog veel winst te behalen. De Amerikaanse hoogleraar Marion Nestle pleitte ervoor om bij de basis te beginnen: kinderen op school te leren om goed te eten en uit te groeien tot voedselvaardige volwassen. Daarnaast is het nodig de obesogene omgeving aan te pakken.

sluiten
Samen Tegen Voedselverspilling

De al bestaande Voedingscentrumtools als het Eetmaatje, de Koelkastklem en de online Bewaarwijzer blijven we verspreiden. Ook evalueren we de tools regelmatig. Het Eetmaatje wordt door een meerderheid (87%) van de ontvangers regelmatig gebruikt. Van een groep Koelkastklemgebruikers rapporteert 37% dat ze door gebruik van de klem minder eten weggooien.

Inmiddels leidt Voedingscentrum de Consumentenactivatie van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, waarin vele partijen zich gaan inzetten in het kader van het bereiken van de ‘sustainable development goals’: de helft minder voedselverspilling in 2030.

sluiten
Oudere volwassenen bereiken
Speciaal voor de groep 50-plussers is de online receptencampagne: ‘Gewoon Lekker’ gevoerd. Uit vooronderzoek blijkt dat deze doelgroep goed door middel van recepten is te bereiken. En meer met lekker dan met gezond. 
sluiten
Internationaal

In 2018 kwamen de onafhankelijke Europese Voedingscentra bijeen in Brussel. Van deze  European Public Health Nutrition Alliance (EPHNA) zijn inmiddels 15 Europese landen lid. We hebben informatie uitgewisseld op gebieden als het verhogen van groenteconsumptie, verbeteren van schoolmaaltijden en voedingsrichtlijnen. Op verzoek van de WHO presenteerde de EPHNA haar visie op de EU-meeting in Wenen over ‘healthy and sustainable European Food Systems’.

sluiten
Preventieakkoord

Eind 2018 is het Preventieakkoord getekend. De ambitie op het gebied van overgewicht is om in 2040, over 22 jaar, weer op het niveau van overgewicht van 22 jaar geleden te zitten. Dit is een fantastische ambitie. Er moet veel gebeuren. Het akkoord is een eerste stap daarin. Het Voedingscentrum draagt graag bij aan het verwezenlijken van die ambitie. Bijvoorbeeld door extra inzet te leveren voor het gezonder maken van de omgeving, zoals de schoolkantine, bedrijfsrestaurants en kinderopvang.

sluiten

Vooruitblik

In onze strategie blijven we 2 sporen volgen. Ten eerste willen we dat individuen gemotiveerd zijn om goed te eten en beschikken over de kennis en vaardigheden om gezonde, veilige en duurzame keuzes te maken.

Daarnaast werken we toe naar een omgeving die zo is ingericht dat deze keuzes vanzelfsprekend en bereikbaar zijn. Samen met anderen willen we deze ambitie realiseren.

Begin 2019 startte de grootschalige campagne de Eetwissel. Deze campagne wordt door de ministeries van VWS en LNV gezamenlijk gedragen. De Eetwissel is een laagdrempelige manier om met kleine stapjes gezonder en duurzamer te gaan eten. Een uitgekiende combinatie van tv, radio en sociale media zorgt voor een groot bereik. We richten ons met name op mensen die het meest baat hebben bij gedragsverandering.

Subsidieoverzicht 2018

Het Voedingscentrum wordt 100% gefinancierd door de overheid. Hieronder een overzicht van de financiën.
Programma Goed geïnformeerd kiezen
Bedrag (€) subsidiegever % totale subsidie
Instellingssubsidie VWS 2.107.654 Min VWS 22,2%
Instellingssubsidie LNV 1.510.700 Min LNV 15,9%
Hygiënecode en overige 55.378 Min Defensie,
Actiz, GGZ NL,
VGN, NVZ
0,6%
sluiten
Programma Gezond door het leven
Bedrag (€) subsidiegever % totale subsidie
Prioriteitenplan Voedingscentrum 3.537.310 Min VWS 37,3%
Implementatie gezonde kinderopvang 634.945 Min VWS 6,7%
sluiten
Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling
Bedrag
(€)
subsidiegever % totale subsidie
Duurzaam eten 2018 (verspilling & herkomst) 1.497.720 Min LNV 15,8%
Duurzaam eten deel 2017 27.626 Min LNV 0,3%
Verduurzaming strategieën kantines 60.000 Min LNV 0,6%
Stimulering voucher regelingen 'lekker naar buiten' 2018-2020 41.888 Min LNV 0,4%
sluiten

Financieel overzicht 2018

Hieronder vind je de jaarbalans en resultatenrekening van het Voedingscentrum.
Balans per 31 december 2018
EUR x 1.000 2018 2017
Activa
Materiële vaste activa 772 824
Financiële vaste activa 1.625 1.346
Voorraden 18 17
Vorderingen en overlopende activa 891 1.064
Liquide middelen 1.714 1.909
Totale activa 5.020 5.160
Passiva
Eigen vermogen 2.422 2.590
Voorzieningen 153 286
Kortlopende schulden 2.445 2.284
Totale passiva 5.020 5.160
sluiten
Staat van baten en lasten 2018
EUR x 1.000 2018 2017
Baten
Instellingssubsidies 3.618 3.907
Projectsubsidie 5.855 5.306
Verkoop materiaal 122 164
Overige opbrengsten* 227 150
Totale baten 9.822 9.527
(*tijdelijke detachering personeel
aan derden en overige)
Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten 4.738 4.186
Afschrijvingen 137 25
Bureaukosten 758 1.034
Communicatie en media 3.696 3.999
Overige personele kosten 628 383
Totale lasten 9.957 9.627
Bedrijfsresultaat -135 -100
Financiële baten en lasten -32 27
Resultaat -167 -73
sluiten

Wet Normering Topinkomens (WNT) 2018

Bezoldiging bestuurder en toezichthouders 2018

Financieel jaarverslag op papier

Het financieel jaarverslag op papier krijgen? Mail je verzoek naar jager@voedingscentrum.nl