Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2021 van het Voedingscentrum

Dr. ir. Gerda Feunekes

Dr. ir. Gerda Feunekes

Oud-directeur Voedingscentrum

Het jaar 2021 typeer ik als het jaar van de veerkracht. Want het was een jaar van onzekerheden. Maar ook een jaar waarin we volhielden en waar ons werk gewoon doorging. We zagen weer hoe belangrijk het is om goed te zorgen voor jezelf en je dierbaren. En daarbij hoort ook goed eten: voor mens én milieu.

Samen met vele andere partijen hebben we ons wederom vol ingezet om voor iedereen de gezonde en duurzame keuze makkelijker te maken. Waar zag jij ons in 2021?

Teaserafbeelding voor video ''

Een aantal hoogtepunten:

Bereik

Ik vind het fantastisch om te zien hoeveel mensen we weer bereikt hebben. Zo hadden we een bereik van ruim 5 miljoen mensen op Instagram en 40 miljoen bezoeken op onze site. Ook onze apps doen het geweldig. Mijn Eetmeter telde ruim 27 miljoen sessies, de ‘Kies Ik Gezond?’-app meer dan 1 miljoen en de ZwangerHap bijna 7 miljoen.

sluiten
Eetomgeving

Onze eetomgeving moet de goede keuze makkelijk maken. En die keuze is het liefst gezond én duurzaam. Zodat in de toekomst gezondere mensen wonen op een gezondere aarde. Ik zie dat steeds meer partijen in de actiemodus zitten. De Checklist Richtlijn Eetomgevingen is al 1.700 keer gedownload en we zien uiteenlopende partijen ermee werken. Van bedrijfsrestaurant tot pretpark, van ziekenhuis tot treinstation, van sportclub tot tankstation. Ook op scholen gaat de inzet onverminderd door.

sluiten
Generatie goed eten

Met het deelproject Gezond Starten en Opgroeien zetten we in op een generatie die opgroeit met gezond en duurzaam eten als vanzelfsprekendheid. Een generatie die kan omgaan met alle verleidingen die de hele dag door op hen afkomen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen om een gezonde start te maken.  

We helpen (aanstaande) ouders bij het maken van gezonde voedingskeuzes voor zichzelf en hun kinderen en bij het bieden van een gezonde opvoeding. Daarnaast zetten we in op de ondersteuning van ouders door diverse professionals.

Ik ben echt trots op hoeveel ouders en kinderen wij bereiken in dit project. Zo is het magazine Gezond Groeien onder zo’n 60.000 mensen verspreid, vooral door verloskundigen. Hebben we een nieuwe miniserie gemaakt over eetopvoeding. Is de map Praten over gewicht onverminderd populair bij de JGZ met ruim 2.000 nieuwe bestellingen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. 

sluiten

Blik naar de toekomst

De gezondheid van de aarde en die van de mensen zijn nauw met elkaar verbonden. One Health, zegt de WHO dan ook. De grote problemen die ontstaan door ons huidige eetgedrag zijn meer dan bekend. Wij worden ziek en de aarde ook. Dat moet veranderen om onszelf en de aarde te beschermen. En dat heeft haast. De recente pandemie heeft dwingend laten zien dat we met een langetermijnaanpak moeten investeren in preventie om als bevolking gezond te blijven, overgewicht terug te dringen en beter weerstand te kunnen bieden aan ziekten en infecties.

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving stelt dat we nu vooral geld uitgeven om gezondheidsschade te beperken en nauwelijks iets aan voorkomen. Om precies te zijn: 5.000 euro per persoon aan zorg, 20 euro aan preventie per jaar. Ze geven aan dat we met prioriteit moeten werken aan het verminderen van gezondheidsachterstanden.

Ik ben dan ook blij dat de nieuwe regering goed lijkt te begrijpen dat ze voor zware uitdagingen staan. Er liggen ambitieuze klimaatdoelen en preventie van overgewicht staat hoog op de agenda met het Preventieakkoord. Om de doelen daadwerkelijk te halen is wel echt extra power nodig. Wij staan klaar om alle zeilen bij te zetten.

In 2021 bestonden wij al 80 jaar. In 1941 was ons land in oorlog en voedsel schaars. Nu leven we in een tijd waarin ongezonde en niet-duurzame keuzes ons om de oren vliegen. Wat brengt de komende tijd ons? Ons streven is dat heel snel gezond en duurzaam eten de normaalste zaak van de wereld is.

Subsidieoverzicht 2021

Het Voedingscentrum wordt 100% gefinancierd door de overheid. Hieronder een overzicht van de financiën.
Programma Goed geïnformeerd kiezen
Bedrag (€) Subsidie-
gever
In % 
Instellings-
subsidie VWS
1.836.830 Min VWS 16%
Instellings-
subsidie LNV
1.789.011 Min LNV 16%
Hygiënecode
en overige
45.455 Min Defensie,
Actiz, GGZ NL,
VGN,NVZ
0%
sluiten
Programma Gezond door het leven
Bedrag (€) Subsidie-
gever
In %
Samen voor een voedselvaardig Nederland 2021 4.250.906 Min VWS 38%
Implementatie gezonde kinderopvang 601.282 Min VWS 5%
sluiten
Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling
Bedrag (€) Subsidie-
gever
In %
Duurzaam eten (verspilling & herkomst) 2021 2.199.681 Min LNV 24%
Duurzaam eten (verspilling & herkomst) 2021 (onderhanden)  478.015  Min LNV 
Stimulering regelingen 2021-2024 50.000 Min LNV 1%
Stimulering regelingen 2021-2024 (onderhanden)  30.940 Min LNV 
sluiten

Financieel overzicht 2021

Hieronder vind je de jaarbalans en resultatenrekening van het Voedingscentrum.
Balans per 31 december 2021
EUR x 1.000 2021   2020
Activa    
Materiële vaste activa 462   599
Financiële vaste activa 1.665   1.769
Voorraden 38   8
Vorderingen en overlopende activa 1.155   1.177
Liquide middelen 1.806   1.655
Totale activa 5.126   5.208
   
Passiva    
Eigen vermogen 2.600   2.656
Voorzieningen 93   112
Kortlopende schulden 2.433   2.440
Totale passiva 5.126   5.208
sluiten
Staat van baten en lasten 2021
EUR x 1.000 2021   2020
Baten    
Instellingssubsidies 3.625   3.534
Projectsubsidie 7.656   8.766
Verkoop materiaal 150   126
Overige opbrengsten* 180   335
Totale baten 11.611   12.761
(*detachering, training en certificaten GGD)    
   
Lasten    
Lonen, salarissen en sociale lasten 5.574   5.781
Afschrijvingen 172   196
Bureaukosten 881   834
Communicatie en media 4.863   5.556
Overige personele kosten 267   379
Totale lasten 11.757   12.746
Bedrijfsresultaat -146   15
Financiële baten en lasten 90   40
Resultaat -56   55
sluiten

Wet Normering Topinkomens (WNT) 2021

Wat verdient onze directeur? En wat krijgt onze Raad van Toezicht? Bekijk het: Bezoldiging bestuurder 2021 (pdf) en toezichthouders 2021 (pdf)

Financieel jaarverslag op papier

Het financieel jaarverslag op papier krijgen? Mail je verzoek naar jager@voedingscentrum.nl