Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2019 van het Voedingscentrum

Dr. ir. Gerda Feunekes

Dr. ir. Gerda Feunekes

Oud-directeur Voedingscentrum

2019 was een jaar van groei. We hebben weer via verschillende kanalen mensen geïnformeerd en gestimuleerd om zelf gezonde, veilige en duurzame keuzes te maken. Ook zetten we in op voedselvaardigheid. We bereikten in 2019 meer mensen dan ooit.

Ontzettend belangrijk voor ons is de inzet op een gezonde eetomgeving. Onze wens is dat de omgeving zo is ingericht dat de gezonde, veilige en duurzame keuze vanzelfsprekend en bereikbaar is voor iedereen. Dit is essentieel als je het hebt over bijvoorbeeld de preventie van overgewicht. In 2019 hebben we in het kader van het Preventieakkoord hier dan ook volop werk van gemaakt.

Stapsgewijs komen we zo steeds dichterbij het ideaal: goed eten voor alle Nederlanders. En deze stappen zetten we zeker niet alleen. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor haar of zijn inzet: mijn collega's bij het Voedingscentrum en alle wetenschappers, diëtisten, gewichtsconsulenten, JGZ-medewerkers, GGD’ers, huisartsen en alle professionals die zich hard maken voor gezonde voeding in de praktijk, zoals op scholen, bij de kinderopvang en in de catering.

In onderstaande video geven we in 5 minuten een overzicht van het jaar.

Een greep uit 2019

Met de Eetwissel op tv

Onze Eetwissel-campagne is bijzonder omdat het wordt gefinancierd door het ministerie van LNV én VWS. Gezond en duurzaam gaan dan ook hand in hand in deze campagne. We willen hiermee een groep inspireren die normaal gesproken niet met gezonder en duurzamer eten bezig is. We laten zien hoe je kleine stappen naar de Schijf van Vijf kunt zetten. Via televisie en radio zijn miljoenen mensen in aanraking gekomen met de Eetwissel.

sluiten
Bereik groeit verder
  • De website van het Voedingscentrum is in 2019 34 miljoen keer bezocht. Dit is 10 miljoen meer bezoek dan in 2018. Op sociale media blijft het bereik groot. Vooral Instagram blijft groeien. In 2019 steeg het aantal fans met zo’n 15.000 naar 38.000.
  • We hebben ruim 1,5 miljoen gratis materialen (zoals folders) in Nederland verspreid, ten opzichte van 1,1 miljoen in 2018.
  • Ook in 2019 is het Voedingscentrum weer volop aanwezig in de media: we zijn meer dan 12.000 keer genoemd, gevraagd om advies of op een andere manier aangehaald in tijdschriften, kranten, radio/TV en online media. Dat is bijna 3.000 meer dan in 2018. 
sluiten
Meer inzet op video

YouTube is na Google de grootste zoekmachine. In 2019 zijn we dan ook gestart met extra inzet op dit kanaal. We hebben in totaal 58 afleveringen gemaakt binnen een aantal series, zoals favoriete recepten gezonde stijl, het Eet-team en een serie over een gezonde eetopvoeding.

Ook hebben we een serie gemaakt voor het online lespakket Weet wat je eet voor middelbare scholieren. Met de kookvideo’s van Kaap de keuken kunnen jongeren makkelijk zélf aan de slag in de keuken.

In totaal zijn onze video’s op YouTube bijna 900.000 keer bekeken.

sluiten
Apps - nog altijd in de lift

In 2019 hebben we een nieuwe app gelanceerd: de ZwangerHap. Aan het einde van het jaar was de app al meer dan 100.000 keer gedownload.

De ‘Kies Ik Gezond?’-app heeft in 2019 flinke stappen gemaakt. Vrijwel alles wat er in de winkel te koop is, staat nu in deze tool. De gescande voedingsmiddelen zijn meteen door te sluizen naar het digitale eetdagboek Mijn Eetmeter en er is allergeneninformatie beschikbaar.

Downloads Voedingscentrum-apps:

  Kies Ik Gezond? Mijn Eetmeter Slim koken ZwangerHap
Nieuwe downloads 2019 112.361 260.981 36.879 117.293
Totaal aantal downloads 304.480 1.645.831 100.301 117.293
sluiten
Minder voedselverspilling
cijfers voedselverspilling 2019

Er is minder voedsel verspild in 2019, daar zijn we blij mee! Om voedselverspilling tegen te gaan hebben we 100.000 Eetmaatjes verspreid: dé maatbeker om je pasta, rijst en couscous mee af te meten. Voor de Stichting Samen tegen Voedselverspilling verzorgde het Voedingscentrum de consumentencommunicatie en introduceerde #verspillingsvrij en mascotte Becky. Becky geeft gezinnen met jonge kinderen tips voor slim kopen, koken en bewaren.

Mascotte tegen voedselverspilling 

sluiten
Inzet op veilig

Met de campagne ‘Bak goed, bak goudgeel’ lieten we mensen zien hoe je verantwoord aardappelen en friet klaarmaakt om zo min mogelijk van de giftige stof acrylamide binnen te krijgen. Uit een evaluatieonderzoek blijkt dat 21% van de Nederlanders in 2019 iets gezien of gehoord had van de campagne.

Uniek in 2019 was de actie om met name Nederlanders met een Chinese achtergrond te informeren over wolhandkrab. Het eten van wolhandkrab wordt ontraden omdat het mogelijk te veel dioxines kan bevatten. Met deze actie hebben we deze specifieke doelgroep goed weten te bereiken, óók met informatie in het Chinees.

sluiten
Aandacht voor zorgverleners
In 2019 organiseerden we een nascholingsdag over voeding voor huisartsen. Deze werd aan ruim 100 huisartsen gegeven en positief beoordeeld. Onze webpagina’s voor huisartsen en praktijkondersteuners (in 2018 opgezet) is in 2019 35.000 keer bezocht. Ook hebben we eind 2019 pagina’s gemaakt voor mantelzorgers. We bieden daar praktische informatie en hulpmiddelen voor iedereen die zorgt voor ouderen.
sluiten
Borstvoeding werkt

Met de campagne ‘Borstvoeding werkt’ vroegen we aandacht voor het optimaal inrichten van de werkomgeving voor moeders die borstvoeding geven. Daarvoor zijn de webpagina’s over borstvoeding en werk aangepast en uitgebreid. En we ontwikkelden een folder voor werkgevers die ze konden bestellen samen met een set deurhangers. Deze pakketten zijn 381 keer besteld.

sluiten
Preventieakkoord

Eind 2018 is het Preventieakkoord getekend. Het Voedingscentrum heeft in 2019  taken gehad in de uitvoering van het Preventieakkoord. De Eetwissel-aanpak zoals hierboven omschreven valt daaronder. Maar onder andere ook:

  • We lanceerden de Richtlijn Gezondere Eetomgevingen. Hoe maak je bijvoorbeeld een bedrijfsrestaurant, pretpark of benzinestation gezonder? En hoe kunnen gemeenten hier aan bijdragen? De urgentie is er: in Rotterdam bijvoorbeeld steeg het aantal fastfoodoutlets in de afgelopen 15 jaar met een derde, en daalde het aantal versaanbieders met een derde.
  • Het programma De Gezonde Schoolkantine is versterkt. We hebben 495 scholen bezocht en 609 Gezonde Schoolkantine Schalen uitgereikt.
  • We werkten met VWS en het RIVM aan het traject herformulering (om producten gezonder te maken, bijvoorbeeld door zout en suiker te minderen) en het voedselkeuzelogo. In november 2019 besloot staatssecretaris Blokhuis aansluiting te zoeken bij Nutri-Score, onder voorwaarde dat dit systeem gaat aansluiten bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen.
  • Samen met andere organisaties hebben we 340 kinderopvangmedewerkers opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang.
sluiten
Internationaal
Het Voedingscentrum heeft met een studiereis naar Scandinavië en de nodige activiteiten in het kader van de European Public Health Nutrition Alliance (EPHNA) in 2019 ook internationaal stevig aan de weg getimmerd. Het symposium had als onderwerp ‘Nutrition communication in Europe. Best practices, challenges and synergies’. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opende het symposium, waarin verder verschillen en overeenkomsten tussen richtlijnen over de landen heen belicht werden. En er was aandacht voor de benaderingen die verschillende landen gebruiken om moeilijk bereikbare groepen te motiveren tot gezondere en duurzame keuzes.
sluiten

Vooruitblik

In onze strategie blijven we 2 sporen volgen. Ten eerste willen we dat individuen gemotiveerd zijn om goed te eten en beschikken over de kennis en vaardigheden om gezonde, veilige en duurzame keuzes te maken. Daarnaast werken we toe naar een omgeving die zo is ingericht dat deze keuzes vanzelfsprekend en bereikbaar zijn. Samen met anderen willen we deze ambitie realiseren.

De impact van het coronavirus op 2020 en daarna moet nog blijken. Vooralsnog kunnen we de meeste de taken van het Voedingscentrum goed blijven uitvoeren.

Het belang van preventie is, zo laat ook de coronacrisis zien, onverminderd hoog. Een voortzetting van het Preventieakkoord is essentieel. We zien in 2025 graag dat meer mensen eten volgens de Schijf van Vijf, kinderen voedselvaardig opgroeien, en de omgeving zo is ingericht dat de gezonde keuze de makkelijke keuze is.

Subsidieoverzicht 2019

Het Voedingscentrum wordt 100% gefinancierd door de overheid. Hieronder een overzicht van de financiën.
Programma Goed geïnformeerd kiezen
Bedrag (€) subsidiegever In % 
Instellingssubsidie VWS 1.744.979 Min VWS 15%
Instellingssubsidie LNV 1.700.000 Min LNV 14%
Hygiënecode en overige 45.454 Min Defensie,
Actiz, GGZ NL,
VGN, NVZ
0,4%
sluiten
Programma Gezond door het leven
Bedrag (€) subsidiegever In %
Prioriteitenplan 2019 4.990.305 Min VWS 42%
Prioriteitenplan deel 2018 110.294  Min VWS  1%
Gezonde kinderopvang 828.107 Min VWS 7%
sluiten
Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling
Bedrag (€) subsidiegever In %
Duurzaam eten (verspilling & herkomst) 2.370.000 Min LNV 20%
Duurzaam eten deel 2018 40.186  Min LNV 0,3%
Stimulering regelingen 2018-2020 110.000  Min LNV 0,1%
sluiten

Financieel overzicht 2019

Hieronder vind je de jaarbalans en resultatenrekening van het Voedingscentrum.
Balans per 31 december 2019
EUR x 1.000  2019 2018
Activa  
Materiële vaste activa  777 772
Financiële vaste activa  1.716 1.625
Voorraden  25 18
Vorderingen en overlopende activa  1.064 891
Liquide middelen  2.043 1.714
Totale activa  5.625 5.020
 
Passiva  
Eigen vermogen  2.601 2.422
Voorzieningen  93 153
Kortlopende schulden  2.931 2.445
Totale passiva  5.625 5.020
sluiten
Staat van baten en lasten 2019
EUR x 1.000 2019  2018
Baten  
Instellingssubsidies  3.445 3.618
Projectsubsidie  8.494 5.855
Verkoop materiaal  163 122
Overige opbrengsten*  282 227
Totale baten  12.384 9.822
(*tijdelijke detachering personeel
aan derden en overige)
 
 
Lasten  
Lonen, salarissen en sociale lasten  5.407 4.738
Afschrijvingen  151 137
Bureaukosten  872 758
Communicatie en media  5.163 3.696
Overige personele kosten  730 628
Totale lasten  12.323 9.957
Bedrijfsresultaat  61 -135
Financiële baten en lasten  118 -32
Resultaat  179 -167
sluiten

Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019

Bezoldiging bestuurder en toezichthouders 2019 (pdf)

Financieel jaarverslag op papier

Het financieel jaarverslag op papier krijgen? Mail je verzoek naar jager@voedingscentrum.nl