Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
Apps en tools

Privacyverklaring ZwangerHap

Het Voedingscentrum hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Voedingscentrum Nederland en zijn gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 105 te (2594) AC Den Haag.

Waarom dit privacy statement?

Het Voedingscentrum houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat je persoonsgegevens zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze app slaan wij bepaalde gegevens op. Het gaat om gegevens die je zelf in de app hebt ingevoerd. Daarnaast registreert ons systeem automatisch bepaalde technische gegevens van uw systeem. Al deze gegevens zijn persoonsgegevens. Hieronder tref je een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij verwerken als je onze app gebruikt.

Bij registratie

Sommige diensten kunnen alleen worden gebruikt als je bent ingelogd op onze app. Daarvoor dien je je te registreren. Bij de registratie vragen wij je om de volgende gegevens in te vullen:

 • Voornaam
 • Of je zwanger bent
 • Of je zwanger bent van je eerste kind
 • Uitgerekende datum
 • Of je een melding wil ontvangen als er sprake is van een veiligheidswaarschuwing

Wij vragen deze gegevens zodat we weten wanneer je inlogt en je de informatie te kunnen aanbieden die op jouw betrekking heeft.

Gebruik van ZwangerHap

Bij het gebruik van ZwangerHap worden naast de gegevens die worden verwerkt in het kader van de registratie, de volgende gegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Of je zwanger bent
 • Of je zwanger bent van je eerste kind
 • Uitgerekende datum
 • Of je een melding wil ontvangen als er sprake is van een veiligheidswaarschuwing

Opslag van gegevens over het gebruik van onze app

Eke keer dat je de app gebruikt, worden er automatisch gegevens door ons systeem opgeslagen. Het gaat onder andere om informatie over het apparaat waarmee je de app gebruikt. De informatie die wordt opgeslagen bestaat uit de volgende gegevens.

Gebruiksgegevens

 • Het gebruikte besturingssysteem en, indien nodig, het browsertype
 • Actuele taalinstellingen van de smartphone
 • Naam van de opgevraagde pagina en, indien van toepassing, de verwijzende pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging
 • Sessie-identificatienummer

Login gegevens

Als je ingelogd op de app worden de volgende gegevens in een logbestand opgeslagen:

 • Datum en tijd van login
 • Gebruikers-ID (e-mailadres)
 • IP-adres (Internet Protocol adres)
 • ID van apparaat (UDID, het apparaatnummer van een smartphone)

Overige gegevens

 • Instellingen/gegevens over de onboarding (profiel)
 • Antwoorden op de quizvragen

Deze technische gegevens gebruiken we om het gebruik van onze app te analyseren. Dat doen wij om de werking van onze app en de beveiliging te optimaliseren.

Toegang tot de gegevens

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. De persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Het Voedingscentrum die zich bezighouden met de door jouw gebruikte diensten.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn de volgende.

Toestemming

De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten ook gezondheidsgegevens. Doordat je de gegevens invoert in de app geef je ons toestemming deze gegevens te gebruiken. De door jou gegeven toestemming geldt alleen voor de doeleinden waarvoor je de gegevens aan ons hebt verstrekt.

De toestemming voor het gebruik van de gezondheidsgegevens kun je op ieder gewenst moment intrekken door je registratie ongedaan te maken. Dat kan via de app.

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Doordat je je hebt geregistreerd kun je gebruik maken van de functionaliteiten die de app biedt. Daarmee komt tussen jou en Het Voedingscentrum een overeenkomst tot stand. En dat is direct de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gerechtvaardigd belang

Een andere grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang. Als wij bijvoorbeeld jouw gegevens gebruiken voor het toezenden van een nieuwsbrief doen wij dat op deze grondslag. Wij doen dit alleen omdat wij daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Voor nieuwsbrieven kun je je overigens altijd afmelden. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De gegevens die je invoert en de gegevens die met gebruikmaking van de app worden gegenereerd, worden bewaard tot het moment je je account opheft. Je kunt te allen tijde je account opheffen. Daarmee trek je de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van de gezondheidsgegevens in. Wij verwijderen daarom per direct alle gegevens. De gegevens worden in ieder geval verwijderd indien je 3 jaar niet hebt ingelogd op je account.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij gebruiken voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden buiten de EU/EER

Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven maken wij gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers). Deze partijen waarborgen een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens. In onze contractuele relatie met deze verwerker gebruiken wij modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Besluit 2010/87 / EU) als passende voorzorgsmaatregelen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij er onder andere voor dat alleen die personen toegang hebben tot de persoonsgegevens als zij daarvoor op basis van hun functie in aanmerking komen

Jouw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Wil je gebruik maken van je rechten, dan kan je contact met ons opnemen via e-mailadres avg@voedingscentrum.nl.

Klachten?

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar avg@voedingscentrum.nl of door ons te bellen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.