Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu van de Week Recept van de dag
Geserveerd met pinda's
2 personen
15-30 minuten
Ga naar
Encyclopedie

De Voedingscentrum Encyclopedie is de kennisbank van het Voedingscentrum. Je vindt er inhoudelijke informatie over allerlei onderwerpen.

Je kunt op 2 manieren zoeken naar onderwerpen in de encyclopedie: via het zoekveld en via het alfabet.

Nieuw
Populair
Ga naar
 

Financieel overzicht 2015

Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ) via een instellingssubsidie en projectsubsidies. Hieronder vind je de jaarbalans en resultatenrekening van het Voedingscentrum.
Balans per 31 december 2015 (Bron: jaarverslag 2015)
EUR x 1.000 2014 2015
Activa
Materiële vaste activa
42 40
Financiële vaste activa
1.306 1.182
Voorraden
47 19
Vorderingen en overlopende activa
386 499
Liquide middelen
2.893 3.050
Totale activa
4.674 4.790
Passiva
Eigen vermogen 2.612 2.848
Voorzieningen
661 534
Kortlopende schulden 1.401 1.408
Totale passiva
4.674
4.790

Staat van baten en lasten 2015
EUR x 1.000

2014 2015
Baten
Instellingssubsidies 2.554 2.625
Projectsubsidie 4.709
5.166
Verkoop materiaal
270 214
Overige opbrengsten*
59
113
Totale baten 7.592 8.118
(*opbrengsten onderwijsprogramma WWJE en huurinkomsten onderverhuur)


Lasten
Personele lasten
3.775
3.505
Afschrijvingen 35
18
Bureaukosten
900
880
Communicatie en media
3.070
3.148
Overige personeelskosten 323  394 
Totaal operationele lasten
7.780
7.945
Bedrijfsresultaat
-188 173
Financiële baten en lasten 128
63
Resultaat -60 236


Bekijk ook het  subsidieoverzicht 2015
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke 2 weken tips en nieuwtjes over gezond, duurzaam en veilig eten in je mailbox.