Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Financieel overzicht 2013

Balans per 31 december 2013
EUR x 1.000   2013 2012 
     
Activa    
Materiële vaste activa
57 143
Financiële vaste activa
1.138 1.277
Voorraden
64 106
Vorderingen en overlopende activa
729 558
Liquide middelen
3.415 3.981
Totale activa
 5.403 6.065
Bron: jaarverslag 2013    
  2013 2012
Passiva    
Eigen vermogen 2.672 2.590
Voorzieningen
 817 1.123
Kortlopende schulden 1.914 2.352
Totale passiva
5.403
6.065
Bron: Jaarverslag 2013    
Staat van baten en lasten 2013 
EUR x 1.000    

2013 2012 
Baten    
Instellingssubsidies 2.691 3.094
Projectsubsidie  4.340
3.978
Verkoop materiaal
265 343
Overige opbrengsten*
40
52
Totale baten 7.336 7.467
(*opbrengsten onderwijsprogramma WWJE en huurinkomsten onderverhuur)
  2013 2012
Lasten    
Personele lasten
3.688
3.606
Afschrijvingen 216
84
Bureaukosten
937
1.098
Communicatie en media
2.514
2.791
Totaal operationele lasten
7.355
7.579
Operationeel resultaat
 -19 -112
Financiële baten en lasten 100
135
Resultaat  81 23
Bron: jaarverslag 2013