Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Gezond door het Leven 2011

Dit programma richt zich op specifieke doelgroepen zoals ouders met jonge kinderen en/of specifieke onderwerpen zoals preventie van overgewicht, het stimuleren van gezonde schoolkantines. Het doel is een bijdrage te leveren aan generaties die gezond opgroeien in een gezonde omgeving en die kunnen omgaan met hun eigen sociale en fysieke omgeving.

Deze subsidies hebben we in 2011 voor dit programma ontvangen. Dit programma maakt 41% uit van de totale subsidie die verstrekt is aan het Voedingscentrum:

Wat hebben wij in 2011 gedaan

Gezonde start (zwangere vrouwen en kinderen 0-4 jaar)

In 2011 zijn vier plaatsen uitgeroepen tot Borstvoedingsvriendelijke gemeente: Tiel, Maasdriel, Geldermalsen en Horst aan de Maas. Er is een speciale toer gemaakt langs deze gemeenten om de bijbehorende plaquette te overhandigen aan de betreffende wethouders. Deze aanpak heeft tot veel lokale publiciteit geleid, met onder andere aandacht op radio en televisie van Omroep Limburg.

De hyvesgadget Mijn Babyboek (zwangerschapscoach) die in 2010 werd gelanceerd (aantal gebruikers 4000) is in 2011 doorontwikkeld voor Facebook. Daarbij is de informatie in de gadget over gezonde voeding en over groei en ontwikkeling uitgebreid tot de leeftijd van vier jaar.

Het Voedingscentrum heeft samen met de borstvoedingorganisaties VBN en LLL en de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen deelgenomen aan de Negenmaandenbeurs (van 16 tot 20 februari) met een gezamenlijke stand. In de stand konden moeders/ouders terecht voor informatie en advies, voor het voeden van hun kind of om moedermelk af te kolven.

Voor de communicatie naar ouders zijn een aantal jaren binnen een publiek private samenwerking enkele magazines uitgebracht: BV Borstvoeding, Smak Kleintjes en Smak School. In 2011 zijn deze magazines als een reeks uitgekomen met als respectievelijke titels Why’s in verwachting, Why’s met kleintjes en Why’s op school. Why’s op school is verspreid via het basisonderwijs (oplage 100.000 stuks), Why’s met kleintjes was op consultatiebureaus beschikbaar voor bezoekers (oplage 100.000 stuks) en Why’s in verwachting zal in 2012 worden verspreid via verloskundige praktijken (oplage 160.000 stuks).

Voor ondersteuning van lokale professionals is de workshop Smakelijke eters ontwikkeld. Smakelijke Eters is een workshop voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar gericht op smaakontwikkeling bij jonge kinderen. Deze workshop kan worden gegeven via de JGZ of kinderopvang en is in 2011 erkend door het CGL op het niveau theoretisch goed onderbouwd. Vanaf 2012 is de bijbehorende workshopkist beschikbaar via de webshop van het Voedingscentrum.

Voor de Jeugdgezondheidszorg is de gewichtsverloopkaart getest en doorontwikkeld. De gewichtsverloopkaart geeft visueel inzicht in lengte en gewicht bij verschillende leeftijden. Met deze kaart kunnen artsen en verpleegkundigen tijdens het 2 - 4 jarigen consult het gesprek aangaan met ouders over het gewicht van hun kind. De uitrol staat voor 2012 gepland.

De kinderopvang is een omgeving waar veel kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar komen. Om pedagogisch medewerkers te ondersteunen in hun werk, waarin zij niet alleen voor de kinderen zorgen, maar ook een voorbeeldfunctie hebben, is in 2011 gewerkt aan de scholing ‘Een gezonde start’ voor pedagogisch medewerkers. In deze scholing, die zowel onderdeel kan uitmaken van de opleiding tot pedagogisch medewerker of als bijscholing kan worden gegeven, staan eten, bewegen en opvoeden centraal. In 2012 zal de scholing uitgerold worden. Als onderdeel van het project is ook de bestaande ouderworkshop ‘Eetplezier & beweegkriebels’, die door de kinderopvang kan worden aangeboden aan ouders, geëvalueerd.

Gezond opgroeien (4-18 jaar)

Voor de setting school wordt, in samenwerking met GGD Amsterdam, de NHS (Nederlandse Hartstichting) en het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) gewerkt aan een interactief theaterprogramma voor ouders. Met de NHS en het NISB is gestart met een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een school- en traktatiebeleid. Tevens wordt geparticipeerd in het Fit Food Fun project van Lidl en de NHS. In dat kader is onder andere een les over trakteren ontwikkeld, op basis van de inhoud van Smaaklessen.

Voor jongeren is een speciale jeugdpagina op website van het Voedingscentrum gerealiseerd en is de basisreeks uitgebreid met een folder voor jongeren tussen 14 -18 jaar.

In het kader van De Gezonde Schoolkantine is er na de start met de Schoolkantine Brigade in september 2009 in stijgende lijn gebruik gemaakt van deze dienst, door zowel scholen als GGD’en. Begin 2011 is de vernieuwde assortimentsmeter onder de nieuwe naam Kantinescan onder de aandacht gebracht bij scholen, cateraars en GDD’en. Scholen kunnen met deze scan bekijken hoe gezond hun huidige kantineaanbod is. In aanvulling op de recepten die als inspiratie dienen voor De Gezonde Schoolkantine is ook een online inspiratiemap ontwikkeld met leveranciers van producten en diensten die passen binnen de richtlijnen van De Gezonde Schoolkantine. Op 1 februari 2011 is de eerste De Gezonde Schoolkantine nieuwsbrief verzonden, die eens in de drie weken uitkomt. In totaal heeft De Gezonde Schoolkantine nieuwsbrief 260 abonnees. In 2011 heeft de Gezonde Schoolbrigade 37 scholen bezocht en advies gegeven over hun assortiment.

Begin december is het handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen in bijzijn van minister Schippers getekend. Verschillende bedrijven nemen deel aan dit Handvest. Hierin verklaren zij zich in te zetten voor een gezondere schoolkantine zodat de gezonde keuze voor leerlingen dichterbij komt. 16 bedrijven hebben dit convenant inmiddels getekend (d.d. 31 mei 2012)

In 2011 namen 139 scholen deel aan de Schoolkantine Award. De feestelijke prijsuitreiking aan de winnende scholen vond dit jaar plaats tijdens het symposium De Gezonde Schoolkantine. De winnende school was het Kwadrant in Bergen op Zoom.

Gezond volwassen

Het Nieuwe Eten helpt de consument om stap voor stap gezonder te gaan eten. Door kleine stappen wordt het voor de consument overzichtelijker om gezonder te gaan eten. De nieuwsbrief van Het Nieuwe Eten heeft een abonneebestand van circa 110.000. Door het verder optimaliseren en personaliseren van dit bestand kunnen consumenten nog beter op maat bediend worden.

Het programma Voorbeeldgedrag Ouders 2010-2011 dat in samenwerking met NISB tot stand kwam, richt zich primair op ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar en secundair op lokale professionals die met deze ouders en kinderen werken en heeft tot doel een gezonder eet- en beweeggedrag bij ouders te bewerkstelligen, die daarmee een gezond voorbeeld geven aan hun kinderen.
De programma-uitingen in 2011 bestonden uit de website www.hetgezondevoorbeeld.nl met online test, de coachingsite ‘Mijn gezonde voorbeeld’, mini-zines, voorleesboekjes, de instuiftoolbox, advertenties, ‘search engine advertising’ via Google, online banners en posters. Tussen 8 augustus en 7 december 2011 is de website www.hetgezondevoorbeeld.nl ruim 133.000 keer bezocht. De test is 38.686 keer afgerond.

Samenwerkingen

Het Voedingscentrum participeert binnen de kaders van dit programma onder andere in het Convenant Gezond Gewicht en de Stichting Opvoeden. Voor de database van opvoeden.nl zijn meer dan 100 teksten aangeleverd.

In het programma Gezond door het Leven is de samenwerking en samenhang met activiteiten vanuit het Convenant Gezond Gewicht een weerkerend onderdeel. Het Voedingscentrum is als toegepast kennisinstituut op het gebied van eten, een gezond voedingspatroon en een gezond gewicht nauw betrokken bij het Convenant Gezond Gewicht en levert, vanuit zijn expertise, hieraan actieve bijdragen, onder andere als onderdeel van de deelprogramma’s Gezonde start, Brede school, Gezonde Schoolkantine en Gezond productaanbod.

In 2011 heeft dit onder meer geleid tot de toolkit Ouderparticipatie die via de CGL website wordt verspreid en de ontwikkeling van een digitale routeplanner waarmee het palet van en de samenhang tussen bestaande interventies op het gebied van eten en bewegen inzichtelijk wordt gemaakt.