Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Gezond door het Leven 2013

Het doel van dit programma is een bijdrage leveren aan generaties die gezond opgroeien in een gezonde omgeving en die kunnen omgaan met hun eigen sociale en fysieke omgeving.

Hieronder volgt een overzicht van de subsidies die we in 2013 voor dit programma ontvingen. Dit is 34% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving.
 
Subsidies 2013
   Bedrag(€)  subsidiegever % totale subsidie 
       
Programma Gezond door het leven
(Bron: Jaarverslag 2013)
     
Prioriteitenplan Voedingscentrum
1.765.292   VWS  25%
Intensivering Gezonde Schoolkantine 2013-2014 
600.000
VWS
9%
Activiteiten 2013

Met dit programma richten we ons vooral op ouders. We spreken ze rechtstreeks aan, bereiken ze door professionals ondersteuning te bieden en door een omgeving te bieden die gezond eetgedrag mogelijk maakt en stimuleert. Hierbij werken we steeds vaker samen  met andere partijen, zowel in de publieke als private sfeer.

Gezonde Start

Voor (aanstaande) ouders van jonge kinderen zijn nieuwe middelen gelanceerd om hen te ondersteunen bij het aanleren van gezonde eetgewoonten  bij hun kinderen. De GezondGroeienapp met praktische tips en informatie werd in korte tijd ruim 31.000 keer gedownload. Het informatieve magazine Gezond Groeien is ontwikkeld en wordt vanaf 2014 verspreid via verloskundige praktijken.

 

De relatie met JGZ-professionals is verder verstevigd en binnen de kinderopvang is een gezond voedingsaanbod op de agenda gezet. Voor de kinderopvang is een  aparte pagina op het professionalsdeel van de website ontwikkeld.  Verder is vanuit deze programmalijn het secretariaat gevoerd van het platform Borstvoeding en de Landelijke Borstvoedingsraad www.borstvoedingsraad.nl.

Gezond Opgroeien

Als kinderen ouder worden, gaan ze naar school en breidt hun leefomgeving zich uit. Deze omgeving, de school maar ook de buitenschoolse opvang, kan op een positieve manier bijdragen aan gezond gedrag bij kinderen.  Bij basisscholen neemt de belangstelling voor de  Gezonde School toe, en in het bijzonder voor het themacertificaat Voeding.

Uit onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum blijkt dat buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen (BSC/CF) het belangrijk vinden om voeding een plaats te geven in hun werkzaamheden met kinderen. Daarom is op het professionalsgedeelte van de website van het Voedingscentrum informatie voor BSC/CF opgesteld op een  speciale webpagina. Hier vindt de BSC/CF handvatten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. 

SuperShopper, SuperChefs en Coach & Coach zijn (mede) door het Voedingscentrum ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Voedingscentrum heeft besloten geen zelfstandige onderwijsactiviteiten meer te onderhouden en heeft daarom in 2013 een partij gevonden die dit wel als primaire taak heeft en deze middelen beschikbaar zal houden. 

Gezond volwassen worden / Gezonde Schoolkantine

Er zijn steeds meer vo- en mbo-scholen bezig met het verbeteren van het aanbod in hun kantine en in automaten. Dit is mogelijk met hulp van de persoonlijke ondersteuning van de Schoolkantine Brigade en de inspirerende materialen die scholen krijgen. Ook is er een telefonische vraagbaak waar scholen terecht kunnen met hun vragen. Wekelijks komen daar zo’n 20 vragen binnen.

In 2013 zijn 390 schoollocaties door de Brigade bezocht. Deze scholen hebben een uitgebreid rapport met aanbevelingen ontvangen om hun kantine gezonder te maken. Een inspirerende bijeenkomst zoals de Sterrendag blijkt effectief om scholen over de drempel te helpen en aan de slag te laten gaan.

 

Dat geldt ook voor de filmpjes die gemaakt zijn met presentator Eddy Zoey (‘Nu we er toch zijn…’) waarbij hij enkele scholen bezoekt die in aanmerking komen voor de Gezonde Schoolkantineschaal, omdat zij voldoen aan de GSK-criteria. Om de gezonde schoolkantine ook onder de aandacht te brengen bij jongeren zelf, is de online game Vette Food Fight gelanceerd.

Samenwerkingen

Het Voedingscentrum heeft binnen dit programma een adviesfunctie bij het Convenant Gezond Gewicht. Binnen het deelconvenant School valt het Handvest ‘Gezonder voedingsaanbod op scholen’. Dit is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht en het Voedingscentrum. Met het handvest wordt vanuit de aanbodzijde gewerkt aan gezonde schoolkantines. Vanuit de vraagzijde ondersteunt het Voedingscentrum vo- en mbo-scholen met het programma De Gezonde Schoolkantine.

Het Handvest moet eraan bijdragen dat in 2015 alle Nederlandse schoolkantines een gezonder voedsel- en drankenaanbod voeren, volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Het Handvest helpt scholen de juiste partijen vinden om hun voedingsaanbod te verbeteren en prikkelt leveranciers om zich op dit punt te onderscheiden.

Daarnaast  leveren we een actieve bijdrage aan de werkgroep Ouderparticipatie en de toolkit Ouderbetrokkenheid van het deelconvenant school. 

Gezond productaanbod

Elk jaar organiseert het Voedingscentrum een wedstrijd onder toekomstige foodprofessionals: de Bachelor’s Award. Met als uitdaging: maak een product dat gezonder en duurzamer is. Ook dit jaar deden bijna alle scholen mee en waren er veel inzendingen. Gezonde en duurzame productinnovaties staan blijkbaar hoog op agenda van de toekomstige foodprofessionals. Een belang dat met de uitkomsten van de herformuleringsmonitor van het RIVM, waaraan het Voedingscentrum ook medewerking verleent,  alleen maar wordt onderstreept. 

Misvattingen

In het najaar van 2013 is het Prioriteitenplan uitgebreid met de nieuwe programmalijn Misvattingen. Binnen deze programmalijn zijn de heersende fabels over zoet en hartig opgehelderd en is op allerlei niveaus informatie beschikbaar over verschillende thema’s. Deze onderwerpen blijken heel relevant voor de lezer: al in de eerste maand waren er 100.000 bezoekers op de pagina’s Alles over zoet en Alles over hartig.